ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
353
เมื่อวานนี้
313
เดือนนี้
972
เดือนที่แล้ว
6,321
ปีนี้
44,883
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
94,667
ไอพี ของคุณ
18.206.194.21

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 256214 ธ.ค. 2565
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254714 ธ.ค. 2565
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2554)14 ธ.ค. 2565
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 256314 ธ.ค. 2565
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 256514 ธ.ค. 2565
6ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 256113 ธ.ค. 2565
7ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 255511 ม.ค. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254711 ม.ค. 2564
9ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 254811 ม.ค. 2564
10ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน11 ม.ค. 2564
11ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา 254711 ม.ค. 2564
12ระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 254811 ม.ค. 2564
13ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.255411 ม.ค. 2564
14พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254011 ม.ค. 2564
15พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255411 ม.ค. 2564
16พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม11 ม.ค. 2564
17พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่_13) พ.ศ.255211 ม.ค. 2564
18พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ. 254611 ม.ค. 2564
19พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ฉบับแก้ไข11 ม.ค. 2564
20พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 254211 ม.ค. 2564

1 2   >>  >|