ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ศูนย์ดำรงธรรม

กกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
9
เมื่อวานนี้
23
เดือนนี้
153
เดือนที่แล้ว
598
ปีนี้
942
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
942
ไอพี ของคุณ
54.236.58.220

ลำดับรายการวันที่
1พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น11 ม.ค. 2564
2พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 254211 ม.ค. 2564
3พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 255311 ม.ค. 2564
4พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 254211 ม.ค. 2564
5พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ฉบับแก้ไข11 ม.ค. 2564
6พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ. 254611 ม.ค. 2564
7พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่_13) พ.ศ.255211 ม.ค. 2564
8พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม11 ม.ค. 2564
9พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255411 ม.ค. 2564
10พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254011 ม.ค. 2564
11ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.255411 ม.ค. 2564
12ระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 254811 ม.ค. 2564
13ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา 254711 ม.ค. 2564
14ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน11 ม.ค. 2564
15ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 254811 ม.ค. 2564
16ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254711 ม.ค. 2564
17ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 255511 ม.ค. 2564

1