ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
53
เมื่อวานนี้
392
เดือนนี้
522
เดือนที่แล้ว
1,925
ปีนี้
15,015
ปีที่แล้ว
17,014
ทั้งหมด
32,029
ไอพี ของคุณ
3.215.79.68

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 255511 ม.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254711 ม.ค. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 254811 ม.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน11 ม.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา 254711 ม.ค. 2564
6ระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 254811 ม.ค. 2564
7ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.255411 ม.ค. 2564
8พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254011 ม.ค. 2564
9พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255411 ม.ค. 2564
10พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม11 ม.ค. 2564
11พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่_13) พ.ศ.255211 ม.ค. 2564
12พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ. 254611 ม.ค. 2564
13พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ฉบับแก้ไข11 ม.ค. 2564
14พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 254211 ม.ค. 2564
15พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 255311 ม.ค. 2564
16พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 254211 ม.ค. 2564
17พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น11 ม.ค. 2564

1