ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
3
เมื่อวานนี้
40
เดือนนี้
1,487
เดือนที่แล้ว
1,822
ปีนี้
10,700
ปีที่แล้ว
0
ทั้งหมด
10,700
ไอพี ของคุณ
3.238.132.225

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบกระทรวงมหาดไทย การเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 255511 ม.ค. 2564
2ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254711 ม.ค. 2564
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. 254811 ม.ค. 2564
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน11 ม.ค. 2564
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภา 254711 ม.ค. 2564
6ระเบียบงานสารบรรณ 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม 254811 ม.ค. 2564
7ระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.255411 ม.ค. 2564
8พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 254011 ม.ค. 2564
9พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255411 ม.ค. 2564
10พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม11 ม.ค. 2564
11พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่_13) พ.ศ.255211 ม.ค. 2564
12พระราชบัญญัติเทศบาล ฉบับที่ 12 พ.ศ. 254611 ม.ค. 2564
13พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ฉบับแก้ไข11 ม.ค. 2564
14พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น 254211 ม.ค. 2564
15พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 255311 ม.ค. 2564
16พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่นพ.ศ. 254211 ม.ค. 2564
17พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น11 ม.ค. 2564

1