ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
75
เมื่อวานนี้
372
เดือนนี้
4,564
เดือนที่แล้ว
6,178
ปีนี้
42,154
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
91,938
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

4
เทศบาลตำบลครึ่ง ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ ดังนี้ มีทางเดินเท้า หรือบาทวิถี ไม่ลื่นและกว้างพอสำหรับรถนั่งคนพิการ มีช่องทางบริการด่วนสำหรับผู้พิการ มีเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆ ที่ชัดเจนทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีทางลาด ราวจับ และบันไดที่มีความปลอดภัยสำหรับผู้พิการ มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ มีที่จอดรถช่องพิเศษสำหรับผู้พิการ
สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิคนพิการ โดยมีกิจกรรมการผลักดันการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน/สถานประกอบการ จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้และเพื่อให้สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานที่ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ได้จัดให้คนพิการสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย ทําให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

31 มกราคม 2565

การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่งประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลครึ่ง เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ.2565 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยให้เหมาะสม ถูกสุขลักษณะ สามารถควบคุมป้องกันไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค และไม่ก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน และไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ของเทศบาลตำบลครึ่ง

27 มกราคม 2565

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ วันจันทร์ที่ 31 เดือน มกราคม 2565 ห้องฟัน รพร.เชียงของ จะเริ่มออกบริการทันตกรรม ที่ รพ.สต.ครึ่ง ทุกวันจันทร์ สามารถมารับบริการได้เลย ช่วงนี้รับเฉพาะบริการถอนฟันก่อน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
26 มกราคม 2565

กิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
04 ธันวาคม 2564

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลครึ่ง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม BLOCK Milk & Fruit BOX (กิจกรรมรวบรมกล่องนม กล่องน้ำผลไม้) ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการฯ (โครงการถังเงิน-ถังทอง) การเก็บรูปแบบที่ 2 รับซื้อในกิโลกรัมละ 1 บาท,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
ข่าวสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลครึ่ง ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม BLOCK Milk & Fruit BOX (กิจกรรมรวบรมกล่องนม กล่องน้ำผลไม้) ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการฯ (โครงการถังเงิน-ถังทอง) การเก็บรูปแบบที่ 2 รับซื้อในกิโลกรัมละ 1 บาท
02 ธันวาคม 2564

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สามารถเข้ารับการลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันายายน 2565 ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 สามารถเข้ารับการลงทะเบียนถึงวันที่ 30 กันายายน 2565 ณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลครึ่ง

01 ธันวาคม 2564

ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล
01 ธันวาคม 2564

ประกาศจังหวัดเชียงรายกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศจังหวัดเชียงรายกำหนดท้องที่และวันเริ่มต้นทำการสำรวจรังวัดจัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน ประจำปี 2565 โดยมีกำหนดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 - 31 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ จะดำเนินการตามรายชื่อที่ประชาชนได้แจ้งตำแหน่งที่ดินตามโครงการ "บอกดิน" และ "บอกดิน 2"

26 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
24 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
24 พฤศจิกายน 2564

เชิญชวนและขอความร่วมมือประชาชนและผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลครึ่งร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแบบสำรวจออนไลน์ (Google Form),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เชิญชวนและขอความร่วมมือประชาชนและผู้มาติดต่อราชการกับเทศบาลตำบลครึ่งร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านแบบสำรวจออนไลน์ (Google Form)

 

คลิ๊ก https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvnQ1dC2ArAYBx6SHzHJvi4LZYBR7yhZHMutEGpU0_6uG6Q/viewform

15 พฤศจิกายน 2564

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 คลัสเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ณ หอประชุมบ้านตอง หมู่ 6 จำนวน 14 ราย ผลเป็นลบทั้ง14 ราย,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายดำรงศักดิ์ ไชยสาร นายกเทศมนตรีตำบลครึ่ง พร้อมคณะบริหาร และทีมงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลครึ่ง ลงพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 คลัสเตอร์โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ณ หอประชุมบ้านตอง หมู่ 6 จำนวน 14 ราย ผลเป็นลบทั้ง14 ราย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป

05 พฤศจิกายน 2564

ประกาศ เทศบาลตำบลครึ่ง เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ 1 / 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

ประกาศ เทศบาลตำบลครึ่ง
เรื่อง ขายพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานรัฐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ 1 / 2565

05 พฤศจิกายน 2564

ตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 นายกดำรงศักดิ์ ไชยสาร และทีมงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งในพื้นที่ตำบลครึ่ง ดำเนินการตรวจคัดกรองเชิงรุก กลุ่มเสี่ยงผู้ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ใน โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ จำนวน 3 ราย ผลเป็นลบ 1 ราย และผลเป็นบวก 2 ราย หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางเทศบาลตำบลครึ่ง จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบในลำดับต่อไป

04 พฤศจิกายน 2564

การประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลครึ่ง,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 เทศบาลตำบลครึ่ง นำโดย ว่าที่ ร.ท.ทัศน์ไชย ไชยทน ปลัดเทศบาล เป็นประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมการ ได้ร่วมการประชุมอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลครึ่ง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครึ่ง

04 พฤศจิกายน 2564

|< << 1 2 34 5 6 7 8 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 4 / 8  (120 รายการ)