ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
80
เมื่อวานนี้
372
เดือนนี้
4,564
เดือนที่แล้ว
6,178
ปีนี้
42,154
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
91,938
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223

3
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านงานฝีมือ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

รูปกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีพด้านงานฝีมือ

ของเทศบาลตำบลครึ่งส่งเสริมให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงผู้พิการ ผู้สูอายุ

06 กันยายน 2565

รูปกิจกรรมโครงการส่งเสริมอาชีการเพาะเห็ด ของเทศบาลตำบลครึ่งส่งเสริมให้แก่ประชาชนทั่วไป รวมไปถึงผู้พิการ ผู้สูอายุ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
01 กันยายน 2565

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การจัดทำ EM BALL (อีเอ็มบอล) เพื่อการจัดการบำบัดน้ำเสียในชุมชน ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
30 สิงหาคม 2565

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ ระหว่างวันที่ 9-29 สิงหาคม 2565 จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 50 คน โดยมีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐานประจำหมู่บ้านและตัวแทนประชาชน กลุ่มผู้นำชุมชน และตัวแทนคณะทำงานของชุมชน กลุ่มนักเรียนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลครึ่ง 6 โรงเรียน

29 สิงหาคม 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

25 สิงหาคม 2565

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

โครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ สะพานบ้านส้าน ถนนสายบ้านส้านหมู่ที่ 1-บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ที่ 10

12 สิงหาคม 2565

สภาเทศบาลตำบลครึ่ง กำหนดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญที่ 3 ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

.

11 สิงหาคม 2565

โครงการบริหารจัดการขยะแบบบูรณาการ อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชนและตัวแทนคณะทำงานของชุมชน,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
09 สิงหาคม 2565

กิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่าง สิงหาคม - กันยายน 2565 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง  ดำเนินกิจกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในระหว่าง สิงหาคม - กันยายน 2565 ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ประจำปีงบประมาณ 2565

01 สิงหาคม 2565

 ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควัน  และกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ดำเนินกิจกรรมพ่นหมอกควัน  และกิจกรรมสำรวจลูกน้ำยุงลาย ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ในระหว่างวันที่ 1-31 สิงหาคม 2565

จำนวน 11  หมู่บ้าน  ประจำปีงบประมาณ 2565

01 สิงหาคม 2565

โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่งกำหนดจัดโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างประจำปี 2565 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลครี่ง

26 กรกฎาคม 2565

โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (Water Intelligent Management System: WIM),เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ได้สร้างกระบวนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ โดยวิธีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งน้ำ ข้อมูลปริมาณน้ำทั้งในส่วนของแหล่งน้ำต้นทุนผิวดิน และแหล่งน้ำใต้ดิน เพื่อการใช้น้ำอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรกรรม อีกทั้งจัดเก็บสถิติข้อมูลภัยแล้ง ภัยน้ำท่วม และน้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นำมาวิเคราะห์สภาพปัญหา และหาแนวทางการแก้ไข ด้วยกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งน้ำและความต้องการน้ำในครัวเรือน แผนที่ภูมิศาสตร์ และปฏิทินการเพาะปลูก โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Application Software “wim.sys”)  ซึ่งเป็นระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะเป็นเครื่องมือใน การบริหารจัดการและประมวลผลข้อมูลแสดงลักษณะการใช้น้ำเป็นปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดแนวทางการจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดครอบคลุมทั้งระยะสั้นจนถึงระยะยาว ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอสำหรับน้ำอุปโภคบริโภค และสำหรับพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ตลอดจนการจัดการน้ำเพื่อแก้ไขภัยแล้งน้ำท่วมและน้ำป่าไหลหลากได้อย่างเหมาะสม
และทันท่วงที

24 กรกฎาคม 2565

โครงการธรรมมะสัญจร ประจำปี 2565 ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

เทศบาลตำบลครึ่ง ได้จัดทำโครงการธรรมมะสัญจร ประจำปี 2565 โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการ โดยสัญจรตามวัดต่างๆในเขตเทศบาลตำบลครึ่ง เริ่มตั้งแต่ 13 กรกฎาคม 2565 ถึง25กันยายน 2565

13 กรกฎาคม 2565

 โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th

วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เทศบาลตำบลครึ่ง ได้จัดทำ โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยหล่อเทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 โดยดำเนินการหล่อเทียนพรรษา ณ หอประชุมเทศบาลตำบลครึ่ง

06 กรกฎาคม 2565

โครงการระบบบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ (Water Intelligent Management System: WIM) ,เทศบาลตำบลครึ่ง,khrueng.go.th
24 มิถุนายน 2565

|< << 1 23 4 5 6 7..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 3 / 20  (288 รายการ)