ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลครึ่ง จังหวัดเชียงราย  โทรศัพท์ : 053-783-328  โทรสาร : 053-783-329 คำขวัญ พระธาตุมากมีล้ำเลิศ  ถิ่นกำเนิด ว.วชิรเมธี พระพุทธรูปโบราณมีมากหลาย ผลิตภัณฑ์หวายลือชื่อ ผ้าทอมือสวยงาม บ่อน้ำซับกว้างใหญ่ประชาใฝ่คุณธรรม

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ปลัด

ถังเงินถังทอง
facebook

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารระบบจัดการเว็บไซต์

ช่องทางร้องเรียน

ศูนย์ดำรงธรรมกกต

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 04/01/2564
วันนี้
52
เมื่อวานนี้
65
เดือนนี้
2,839
เดือนที่แล้ว
8,026
ปีนี้
54,776
ปีที่แล้ว
32,770
ทั้งหมด
104,560
ไอพี ของคุณ
18.207.160.97

ข้อมูลชุมชน

1.บ้านส้าน

     หมู่บ้านส้าน หมู่ที่ 1 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายอินหลวย ปานกลาง ที่อยู่ 66 หมู่ 1 บ้านส้าน ตำบลครึ่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ -

          แกนนำจัดทำแผนชุมชน

               1.นายอินหลวย ปานกลาง ที่อยู่ 66 ม.1 โทร 08-1032-6279

               2.นายวิเชียร วิวัฒนพงศ์พันธ์ ที่อยู่ 55/1 โทร 089-9556319

               3.นายยืน มาลัยหอม ที่อยู่ 80/1 โทร 081-4739607

               4.นายถา ปันวงค์

     ข้อมูลทั่วไป

               1.พื้นที่ 9 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 799 คน 285 ครัวเรือน

               2.จำนวนประชากร ชาย 385 หญิง 414 คน ผู้สูงอายุ 109 คน พิการ 10 คน

               3.จำนวนครัวเรือน 285 ครัวเรือน

               4.จำนวนหลังคาเรือน 159 หลังคาเรือน

               5.อายุชุมชน 212 ปี

               6.ประวัติศาสตร์ชุมชน เดิมเป็นหมู่บ้านร้างเพราะมีหลักฐานปรากฏ เช่น วัดร้างหรือวัดเก่า คำว่าบ้านส้านเรียกตามลำน้ำห้วยส้าน

**************************************************************

2.บ้านครึ่งเหนือ 

     หมู่บ้านครึ่งเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายวีระยุทธ ทะวิชัย ที่อยู่ติดต่อ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านครึ่งเหนือ โทร.087-1753810 ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ.2549 ถึง ปัจจุบัน

          แกนนำจัดทำแผนชุมชน

               1.นายวีระยุทธ ทะวิชัย 80/1 ม.2 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

               2.นายบุญมี กุมใจ 175 ม.2 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

               3.นายสมหมาย อุดก่ำ 49 ม.2 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

               4.นายจำลอง สภูยศ 131 ม.2 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

     ข้อมูลทั่วไป

               1.พื้นที่ ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 520 คน 179 ครัวเรือน

               2.จำนวนประชากร ชาย 121 หญิง 263 คน ผู้สูงอายุ 83 คน เด็กเล็ก 17 คน เด็กวัยเรียน 121 คน พิการ 15 คน

               3.จำนวนครัวเรือน 179 ครัวเรือน

               4.จำนวนหลังคาเรือน 179 หลังคาเรือน

     ชุมชนบ้านครึ่งเหนือ หมู่ 2 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยชนชาวพื้นเมืองและคนต่างถิ่นที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและมีโอกาสได้สมรสกับคนในุมชน ในปัจจุบันอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง ประชาชนส่วนใหญ่ในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรม เป็นชุมชนที่เหมือนกับชุมชนอื่นๆ ในภาคเหนือทั่วไปกล่าวคือ มีขนบธรรมเนียม ประเพณีต่างๆ ของทางภาคเหนือที่ปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาจากบรรพบุรุษ

     1.ลักษณะทางกายภาพ

          ชุมชนบ้านครึ่งเหนือ หมู่ 2 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประกอบด้วยเขตการปกครองทั้งหมด 3 หมวด(คุ้ม) มีครัวเรือนทั้งหมด 137 ครัวเรือน ประชากร 565 คน เป็นชาย 275 คน เป็นหญิง 290 คน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับกับที่ราบระหว่างภูเขา ที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำิอิง มีน้ำท่วมในฤดูฝนบ้านเรือนราษฎรส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณที่ราบริมฝั่งแม่น้ำอิง

               ทิศเหนือ           ติดต่อกับ      บ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่8 ตำบลครึ่ง

               ทิศใต้               ติดต่อกับ      บ้านส้าน หมู่ 1 ตำบลครึ่ง

               ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ      ป่าชุมชนของหมู่บ้าน ซึ่งเป็นป่าเบญจพรรณ

               ทิศตะวันตก        ติดต่อกับ      เขตพื้นที่การเกษตรของคนในชุมชน

     2.ประวัติความเป็นมาของชุมชน

          ชุมชนบ้านครึ่งเหนือ หมู่ 2 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้รับการจัดตั้งเป็นหมู่บ้านเมื่อปี พ.ศ.2120 โดยผู้คนที่อพยพมาจาก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีพ่อแคว่น จันต๊ะ เป็นผู้นำ ร่วมด้วยพ่อ หนานปัญญา , พ่อหนานนะ , พ่อหล้า , พ่ออิ่น , และพ่อคำ ต่อมาหมู่บ้านได้ขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นเนื่องจาก มีผู้คนจากถิ่นอื่นเข้ามาสบทบด้วย พื้นที่บริเวณชุมชนบ้านครึ่งเหนือแต่เดิมเป็นป่าเบญจพรรณอันอุดมสมบูรณ์ มีลำห้วยหลวงไหลผ่านกลางหมู่บ้าน และมีน้ำไหลตลอดปี มีแม่น้ำอิงเป็นน้ำสายหลักทางด้านเกษตรกรรม

     3.ด้านสุขภาพอนามัย

          ประชาชนภายในชุมชนบ้านครึ่งเหนือ หมู่ 2 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย มีระบบสุภาพของชุมชนที่คล้ายๆกับชุมชนอื่นทั่วๆไป คือแบ่งการดูแลและรักษาสุขภาพออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้

               3.1 การรักษาตามภูมิปัญญาท้องถิ่นและความเชื่อ เช่น สู่ขวัญ เลี้ยงผี ฯลฯ

               3.2 การรักษาตามแบบแผนปัจจุบัน ตามสถานีอนามัย โรงพยาบาล

     4.อาชีพความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และทรัพยากรภายในชุมชน

          4.1 อาชีพ

               ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ ค้าขาย และรับจ้าง ประกอบด้วยการทำนาข้าวตามที่ราบริมฝั่งแม่น้ำอิง การทำสวนลำใย การปลูกพืชผัก การทำไร่ข้าวโพด และการค้าขายจะเป้ฯร้านค้าของชำ การค้าขายพืชเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในครัวเรือนมีน้อย รายได้เฉลี่ยของราษฎรในชุมชนประมาณ 15,000 บาท/ปี

          4.2 หน่วยธุรกิจในเขตชุมชน

               - สถานบริการน้ำมัน 1 แห่ง

               - โรงสี 1 แห่ง

          4.3 การศึกษา

               - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/เด็กก่อนเกณฑ์ 1 แห่ง

               - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 1 แห่ง

          4.4 สถาบันและองค์กรศาสนา

               - วัด 1 แห่ง

               - พระธาตุ/สำนักวิปัสนา 1 แห่ง

          4.5 สาธารณสุข

               - สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

     5.การบริการพื้นฐานภายในชุมชน

          5.1 การคมนาคม

               จากชุมชนถึงที่ว่าการอำเภอเชียงของ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1020 ระยะทางทั้งสินประมาณ 27 กิโลเมตร จากชุมชนถึงตัวจังหวัดเชียงราย ระยะประมาณ 109 กิโลเมตร

          5.2 การโทรคมนาคม

               - โทรศัพท์สาธารณะ 1 แห่ง

          5.3 การไฟฟ้า

               - มีไฟฟ้าใช้ทุกหลังคาเรือน

          5.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ

               - ลำห้วย,ลำน้ำ 2 แห่ง     

               - บึง,หนองและอื่นๆ 2 แห่ง

          5.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

               - ถังเก็บน้ำฝน(ฝ.99) 1 แห่ง

               - บ่อน้ำตื้น 7 บ่อ     

               - ฝ่าย 1 แห่ง     

               - บ่อโยก 2 แห่ง    

               - ประปาภูเขา 1 แห่ง    

               - ประปาผิวดินขนาดใหญ่ 1 แห่ง

     6.ทรัพยากรธรรมชาติและศักยภาพชุมชน

          6.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

               - มีป่าไม้ประมาณ 500 ไร่     

               - ลำห้วย ,น้ำตก 1 แห่ง

          6.2 กลุ่มต่างๆภายในชุมชน

               - กลุ่มสล้อ ซอ ซึง 1 กลุ่ม จำนวน 15 คน    -กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 1 กลุ่ม จำนวน 25 คน     -กลุ่มเลี้ยงโค 1 กลุ่ม จำนวน 10 คน

               - กลุ่มเยาวชน 1 กลุ่ม จำนวน 50 คน    -กลุ่มแม่บ้าน 1 กลุ่ม จำนวน 100 คน

*********************************************************

3.บ้านครึ่งใต้

     หมู่บ้านครึ่งใต้ หมู่ที่ 3 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายประจันทร์ กันทะสอน ที่อยู่ติดต่อ 11 หมู่ 3 ตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ -

          แกนนำจัดทำแผนชุมชน

               1.นายหมาย ทะชัย ที่อยู่ 116/1 หมู่ 3 ต.ครึ่ง โทร.0-5378-3511

               2.นายประจันทร์ กันทะสอน ทีอยู่ 11 หมู่ 3 ต.ครึ่ง โทร. 08-4485-3400

               3.นายอิสระ อาสายศ ทีอยู่ 104 หมู่ 3 ต.ครึ่ง โทร.08-7174-7001

               3.นายทอง พรมน้อย ทีอยู่ 101/1 หมู่ 3 ต.ครึ่ง โทร.08-6198-4889

          รายชื่อ ส.ท.

               1.นายผ่องใส ไชยพรม

          ข้อมูลทั่วไป

               1.พื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 472 คน 148 ครัวเรือน

               2.จำนวนประชากร ชาย 234 หญิง 238 คน ผู้สูงอายุ 62 คน เด็กเล็ก 28 คน เด็กวัยเรียน 83 คน พิการ 3 คน

               3.จำนวนครัวเรือน 148 ครัวเรือน

               4.จำนวนหลังคาเรือน 148 หลังคาเรือน

               5.อายุชุมชน 200 ปี

               6.ประวัติศาสตร์ชุมชน บ้านครึ่งใต้เป็นหมู่บ้านที่เรียกตามความเข้าใจของคนที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ในระยะแรกๆว่าเป็นจุดครึ่งทางระหว่างอำเภอเทิง กับอำเภอเชียงของ ส่วนบ้านครึ่งใต้เรียกตามที่ตั้งของหมู่บ้านซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของลำห้วยครึ่ง ที่ไหลมาจากภูเขาทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน เมื่อ 200 กว่าปีมาแล้วผู้ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมาจากอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน มีจำนวน 5 ครอบครัว โดยมีพญากันทะนะรังสี เป็นหัวหน้า

*********************************************************

4.บ้านหลวง 

     หมู่บ้านหลวง หมู่ที่ 4 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายเสน่ห์ แก้วตา ที่อยู่ติดต่อ หมู่ 4 บ้านหลวง ตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ -

          แกนนำจัดทำแผนชุมชน

               1.นายเสน่ห์ แก้วตา ที่อยู่ หมู่ 4 ต.ครึ่ง โทร.0-87184-7254

               2.นายต๊ะ ชาญ ที่อยู่ 142 หมู่ 4 ต.ครึ่ง โทร.0-87139-0601

               3.นายพิทักษ์พงษ์ ธิชาญ ที่อยู่ 105 หมู่ 4 ต.ครึ่ง โทร.0-84484-6770

               4.นายมณู ธิชาญ ที่อยู่ 162 หมู่ 4 ต.ครึ่ง โทร.0-86179-4903

          รายชื่อ ส.ท.

               1.นายอินผ่อง ไชยยันทอง

          ข้อมูลทั่วไป

               1.พื้นที่ - ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 931 คน 286 ครัวเรือน

               2.จำนวนประชากร ชาย 469 หญิง 462 คน ผู้สูงอายุ - คน เด็กเล็ก - คน เด็กวัยเรียน - คน พิการ 12 คน

               3.จำนวนครัวเรือน 288 ครัวเรือน

               4.จำนวนหลังคาเรือน 268 หลังคาเรือน

*********************************************************

5.บ้านศรีลานนา

     หมู่บ้านศรีลานนา หมู่ 5 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายเลิศ ก๋าคำ ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ติดต่อ 21 หมู่ 5 บ้านศรีลานนา ตำบลครึ่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ มกราคม 2552 ถึง มกราคม 2559

          แกนนำจัดทำแผนชุมชน

               1.นายเลิศ ก๋าคำ ที่อยู่ 21 ม.5

               2.นายจำรัส ไชยลังการ ที่อยู่ 20 ม.5

               3.นายอมรศักดิ์ ศรีไกรรส ที่อยู่ 191 ม.5

               4.นางสาวสุพรรณี สมควร ที่อยู่ 205 ม.5

          ข้อมูลทั่วไป

               1.พื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 888 คน 312 ครัวเรือน

               2.จำนวนประชากร ชาย 437 หญิง 451 คน ผู้สูงอายุ 106 คน เด็กเล็ก 36 คน เด็กวัยเรียน 242 คน พิการ 10 คน

               3.จำนวนครัวเรือน 312 ครัวเรือน

               4.จำนวนหลังคาเรือน 262 หลังคาเรือน

               5.อายุชุมชน 95 ปี

               6.ประวัติศาสตร์ชุมชน หมู่บ้านศรีลานนาเดิมชื่อบ้านศรีดอนมูล ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นบานพร้าวกุดและเปลี่ยนมาเป็นบ้านศรีลานนาดังในปัจจุบัน ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 95 ปี ประชากรเป็นคนหลายชนเผ่าอพยพตามลำดับ คนในท้องถิ่นชาวลื้อที่อพยพจากเมืองเงิน เมืองภูคาประเทศลาว ชาวสิบสองปันนาประเทศพม่าและมาจากจังหวัดน่าน พะยาและมาจากภาคอีสาน

*********************************************************

6.บ้านตอง

     หมู่บ้านตอง หมู่ 6 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายสมรัตน์  ศิริมงคล ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ติดต่อ หมู่ 6 บ้านตอง ตำบลครึ่งระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่  -  ถึง ปัจจุบัน

          ข้อมูลทั่วไป

               1.พื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 696 คน 184 ครัวเรือน

               2.จำนวนประชากร ชาย 354 หญิง 342 คน ผู้สูงอายุ 66 คน เด็กเล็ก 22 คน เด็กวัยเรียน 54 คน พิการ 5 คน

               3.จำนวนครัวเรือน 184 ครัวเรือน

               4.จำนวนหลังคาเรือน 184 หลังคาเรือน

               5.อายุชุมชน - ปี

               6.ประวัติศาสตร์ชุมชน หมู่บ้านตองเดิมเป็นป่าและมีลำห้วยตอง 1 สายไหลอยู่ตลอดปี ตามที่โล่งจะมีหญ้าคาขึ้นเป็นผืนใหญ่ ที่ตั้งของหมู่บ้านตั้งอยู่บริเวณชิงเขาและลำห้วยตองลดหลั่นกันลงมา ทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำอิง ทิศตะวันออกติดกับภูเขา

               7.แผนที่ชุมชน

*********************************************************

7.บ้านม่วงชุม

     หมู่บ้านม่วงชุม หมู่ 7 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายปัญญา เป้าพรมมา ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ติดต่อ 131 หมู่ 7 บ้านม่วงชุม ตำบลครึ่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2550 ถึง 20 มิถุนายน 2555

          แกนนำจัดทำแผนชุมชน

               1.นายปัญญา เป้าพรหมมา ที่อยู่ 131 ม. 7 โทร 087-1776858

               2.นายสากล อนันต์ ที่อยู่ 101 ม.7 โทร 080-7636421

               3.นายปุ๊ อุ่นใน ที่อยู่ 53 ม.7 โทร 087-6653317

               4.นายพินิต ศรีคำ ที่อยู่ 67 ม.7 โทร 087-1873608

          ข้อมูลทั่วไป

               1.พื้นที่ 12 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 549 คน 205 ครัวเรือน

               2.จำนวนประชากร ชาย 283 หญิง 267 คน ผู้สูงอายุ 79 คน เด็กเล็ก - คน เด็กวัยเรียน 66 คน พิการ 5 คน

               3.จำนวนครัวเรือน 205 ครัวเรือน

               4.จำนวนหลังคาเรือน 172 หลังคาเรือน

               5.อายุชุมชน 93 ปี

               6.ประวัติศาสตร์ชุมชน หมู่บ้านม่วงชุม เริ่มก่อตั้งมาประมาณ พ.ศ. 2459 โดยอพยพมาจากอำเภอเทิงและอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เมื่อปี 2509 และมีบางส่วนมาจกตำบลสถานอำเภอเชียงของมาสมทบเมื่อปี 2512 โดยได้แยกการปกครองออกมาจากบ้านตอง หมู่ 6 มาเป็นบ้านม่วงชุม หมู่ 7 โดยมี นายเสรี ประเสริฐบุญมี เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก

               7.แผนที่ชุมชน

*********************************************************

8.บ้านหลวงใหม่พัฒนา

     หมู่บ้านหลวงใหม่พัฒนา หมู่ 8 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายอินสอน ติ๊บโคตร ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ติดต่อ 158/1 หมู่ 8 ตำบลครึ่ง ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่

          แกนนำจัดทำแผนชุมชน

               1.นายอินสอน ติ๊บโคตร ที่อยู่ 158/1 ม. 8 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

               2.นายเสาร์ ติ๊บโคตร ที่อยู่ 128 ม. 8 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

               3.นายผล ธิชาญ ที่อยู่ 87/1 ม. 8 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

               4.นางจันทรา ปัญญาธิวุฒิ ที่อยู่ 82 ม. 8 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย

          ข้อมูลทั่วไป

               1.พื้นที่ 21,131 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 781 คน 219 ครัวเรือน

               2.จำนวนประชากร ชาย 347 หญิง 344 คน ผู้สูงอายุ 35 คน เด็กเล็ก 34 คน เด็กวัยเรียน 97 คน พิการ 4 คน

               3.จำนวนครัวเรือน 219 ครัวเรือน

               4.จำนวนหลังคาเรือน 221 หลังคาเรือน

               5.อายุชุมชน 700 ปี

               6.ประวัติศาสตร์ชุมชน บ้านหลวงใหม่พัฒนาได้แยกออกจากบ้านหลวง เมื่อ 1 พฤษภาคม 2534 เป็นหมู่บ้าน อพป. มีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้านตั้งแต่แยกออกจากบ้านหลวงมาทั้งหมด 4 คน ปัจจุบันมีนายอินสอน ติ๊บโคตร

               7.แผนที่ชุมชน

*********************************************************

9.บ้านตองเก้า

     หมู่บ้านตองเก้า หมู่ 9 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายประหยัด บุญถึง ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ติดต่อ หมู่ 9 ตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่

          แกนนำจัดทำแผนชุมชน

               1.นายประหยัด บุญถึง ที่อยู่ 158/1 ม. 9 ต.ครึ่ง โทร.

               2.นายสนอง เก้าเมือง ที่อยู่ 67/3 ม. 9 ต.ครึ่ง โทร.084-6156051

               3.นายแก้ว ทะระ ที่อยู่ 242 ม. 9 ต.ครึ่ง โทร.083-3202842

          รายชื่อ ส.ท.

               1.นายประสงค์ ตะติ

          ข้อมูลทั่วไป

               1.พื้นที่ 15 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 408 คน 128 ครัวเรือน

               2.จำนวนประชากร ชาย 200 หญิง 208 คน ผู้สูงอายุ 53 คน เด็กเล็ก 18 คน เด็กวัยเรียน 62 คน พิการ 7 คน

               3.จำนวนครัวเรือน 128 ครัวเรือน

               4.จำนวนหลังคาเรือน 128 หลังคาเรือน

               5.อายุชุมชน - ปี

               6.ประวัติศาสตร์ชุมชน หมู่บ้านตองเก้าแยกจากบ้านตอง หมู่ 6 เป็นหมู่บ้าน อพป.โดยมีนายปาน นาทะสัน เป็นผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้านอยู่กันอย่างสงบร่มเย็น เป็นหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

               7.แผนที่ชุมชน

*********************************************************

10.บ้านประชาภิวัฒน์

     หมู่บ้านประชาภิวัฒน หมู่ 10 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายประดิษฐ์ บุญถึง ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ติดต่อ หมู่ 10 ตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ -

          แกนนำจัดทำแผนชุมชน

               1.นายประดิษฐ์ บุญถึง ที่อยู่ ม. 10 ต.ครึ่ง โทร.089-8520128

               2.นายอำนวย ธิชาญ ที่อยู่ 49/1 ม. 10 ต.ครึ่ง โทร.-

               3.นายพิเชษฐ พรมน้อย ที่อยู่ 31/2 ม. 10 ต.ครึ่ง โทร.089-2625249

               4.นายวีรชน ไชยโน ที่อยู่ 77 ม. 10 ต.ครึ่ง โทร.081-0212796

          รายชื่อ ส.ท.

               1.นายอำนวย ธิชาญ

          ข้อมูลทั่วไป

               1.พื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 461 คน 146 ครัวเรือน

               2.จำนวนประชากร ชาย 235 หญิง 226 คน ผู้สูงอายุ 48 คน เด็กเล็ก 26 คน เด็กวัยเรียน 33 คน พิการ 6 คน

               3.จำนวนครัวเรือน 146 ครัวเรือน

               4.จำนวนหลังคาเรือน 147 หลังคาเรือน

               5.อายุชุมชน 200 ปี

               6.ประวัติศาสตร์ชุมชน บ้านประชาภิวัฒน์ ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เป็นหมู่บ้านที่แยกการปกครองออกมาจาก บ้านครึ่งใต้ หมู่ 3 ต.ครึ่ง เชื่อกันว่าเป็นชุมชนที่อพยพมา อ.ท่าวังผา จ.น่าน เมื่อปี พ.ศ.2543 ได้มีการประชุมจากคณะกรรมการหมู่บ้าน เรื่องการขอแยกการปกครองออกเป็น 2 หมู่บ้าน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจึงทำหนังสือเสนอองค์การบริหารส่วนตำบลครึ่ง เมื่อวันที่5 ธันวาคม 2543 อบต.ครึ่ง ได้พิจารณาเห็นชอบให้แยกหมู่บ้านจาก หมู่ 3 แยกออกเป็น หมู่ 10 บ้านประชาภิวัฒน์ จึงได้นำเสนอการแยกหมู่บ้านขอความเห็นชอบผ่านทางอำเภอ จังหวัด และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือสั่งการ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2544 ให้จัดตั้ง หมู่ 10 บ้านประชาภิวัฒน์ เป็นหมู่บ้านใหม่ และได้ทำการเปิดป้ายหมู่บ้านประชาภิวัฒน์ หมู่ 10 ต.ครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2544 เป็นต้นไป

               7.แผนที่ชุมชน

*********************************************************

11.บ้านไชยปราการ

     หมู่บ้านไชยปราการ หมู่ 11 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ชื่อผู้ใหญ่บ้าน นายสุพล วรรณสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่ติดต่อ 113 หมู่ 11 ตำบลครึ่ง อ.เชียงของ จ.เชียงราย ระยะเวลาดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 2550 ถึง 2555

          แกนนำจัดทำแผนชุมชน

               1.นายจันทร์ ทะเย็น ที่อยู่ 158/1 ม. 11 ต.ครึ่ง โทร.08-5351-2569

               2.นายเสมือน ไชยขันแก้ว ที่อยู่ 221 ม. 11 ต.ครึ่ง โทร.08-6192-1018

               3.นายสมบัติ พักนา ที่อยู่ 258 ม. 11 ต.ครึ่ง โทร.08-6181-6722

               4.นางแต่ง พรมรักษา ที่อยู่ 1/21 ม. 11 ต.ครึ่ง โทร.08-9557-8820

          รายชื่อ ส.ท.

               1.นายผ่องใส ไชยพรม

          ข้อมูลทั่วไป

               1.พื้นที่ 2 ตารางกิโลเมตร จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร 415 คน 138 ครัวเรือน

               2.จำนวนประชากร ชาย 208 หญิง 207 คน ผู้สูงอายุ 43 คน เด็กเล็ก 9 คน เด็กวัยเรียน 60 คน พิการ 10 คน

               3.จำนวนครัวเรือน 138 ครัวเรือน

               4.จำนวนหลังคาเรือน 138 หลังคาเรือน

               5.อายุชุมชน 8 ปี

               6.ประวัติศาสตร์ชุมชน บ้านไชยปราการเดิมที่เป็นบ้านครึ่งเหนือ หมู่ 2 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และได้แยกการปกครอง เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2545 โดยตั้งชื่อหมู่บ้าน บ้านไชยปราการ หมู่ 11 ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสวาท ประเสริฐ เป็นผู้ใหญ่บ้้านคนแรก

          7.แผนที่ชุมชน

*********************************************************